Gebruiksvoorwaarden

1) Galerijen en projecten delen

Saal Digital Fotoservice GmbH ("Saal Digital") stelt gebruikers in staat afbeeldingsbestanden naar zijn galerijen te uploaden. Bovendien kunnen projecten ontworpen met beeldbestanden worden geüpload of opgeslagen. Gebruikers hebben de mogelijkheid om galerijen en/of projecten openbaar of met een wachtwoord beschermd vrij te geven, waarbij ze openbaar of gedeeltelijk openbaar toegankelijk zijn en door derden op internet kunnen worden benaderd. Daarnaast is het mogelijk om galerijen en projecten ter verkoop aan te bieden.

Saal Digital behoudt zich het recht voor om de publicatie van afzonderlijke galerijen en projecten of individuele afbeeldingen te annuleren of te verwijderen.

2) Toekenning van rechten

Door een galerij of project te publiceren, geven gebruikers Saal Digital de gebruiksrechten om de beeldbestanden toegankelijk te maken via het internet, ze over te dragen, te verzenden en, door ze voor verkoop vrij te geven, geven gebruikers Saal Digital ook de gebruiksrechten om beeldbestanden te reproduceren, afdrukken of vergelijkbare beeldproducten te produceren en te verkopen.

3) Intellectuele eigendom

De gebruiker bevestigt dat hij of zij de auteursrechten heeft voor afbeeldingen in gepubliceerde galerijen en/of galerijen die zijn geactiveerd voor de verkoop en dat de afbeeldingen niet zijn beschermd door handelsmerken, patenten of auteursrechten van derden.

Voor zover de afbeeldingen identificeerbare personen afbeelden, moet de gebruiker geldige en bindende modelovereenkomsten van alle relevante partijen verkrijgen die in hoofdzaak overeenkomen met Saal Digitals modelovereenkomst die gebruiksrechten toekent, zoals beschreven in deze overeenkomst betreffende zulke inhoud. De gebruiker moet het origineel van de overeenkomst behouden en Saal Digital op verzoek een kopie ervan overhandigen.

Voor zover de afbeeldingen identificeerbare gebouwen of identificeerbaar eigendom afbeelden waarvan de identiteit van de eigenaar redelijkerwijs kan worden vastgesteld, gaat de gebruiker akkoord een geldige en bindende vrijgave-overeenkomst te verkrijgen die in hoofdzaak overeenkomt met Saal Digitals vrijgave-overeenkomst, voor zover de eigenaar van het eigendom zo'n vrijgave vereist om toestemming te geven voor volledig gebruik ervan, waaronder commercieel gebruik. De gebruiker moet het origineel van de overeenkomst behouden en Saal Digital op verzoek een kopie ervan overhandigen.

4) Compensatie

Saal Digital verbindt zich eraan om uit te betalen binnen 30 dagen na het einde van elke maand waarin de verkoop heeft plaatsgevonden. De betaling wordt berekend op basis van het nettobedrag zonder verzendkosten. De momenteel geldende voorwaarden worden weergegeven in het account van de gebruiker.

5) Aansprakelijkheid

Saal Digital is aansprakelijk voor schade in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, het ontbreken van gegarandeerde kenmerken en vorderingen van de klant op grond van de wet op de productaansprakelijkheid. Tevens is Saal Digital slechts aansprakelijk voor schade in geval van opzet of grove schuld van Saal Digital en hun betreffende medewerkers/agenten. Saal Digital is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of atypische schade van welke aard dan ook Dit is ook van toepassing op compensatie voor winstderving, het verlies van de mogelijkheid tot gebruik of immateriële waarde.